Algemene voorwaarden ​RAYON MEDIA V.O.F.

De vennootschap onder firma Rayon Media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ​76922316 en is gevestigd aan de Annerweg 25, 9467PB te Anloo

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Opdrachtgever: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Rayon Media.
 4. Diensten: de diensten die Rayon Media aanbiedt, zijn het ontwerpen en het maken van websites, alsmede het onderhoud aan websites, hostingdiensten, SEO en het registreren van domeinnamen, het onderhouden van sociale media en creatie van online en offline branding.
 5. Abonnement: de overeenkomst tot hosting en/of onderhoud waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 6. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst van opdracht door Rayon Media ter zake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten.
 7. Website: de website die Rayon Media gebruikt is rayonmedia.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rayon Media, elke overeenkomst tussen Rayon Media en Opdrachtgever en op elke dienst die door Rayon Media wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Rayon Media aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden worden in elk geval op de website van Rayon Media gepubliceerd.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen Rayon Media en Opdrachtgever is overeengekomen. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. De afspraken in de overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het Aanbod 

 1. Alle door Rayon Media gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. Rayon Media is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij een andere termijn overeengekomen is. Niettemin heeft Rayon Media het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Rayon Media gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Rayon Media niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Alle aanbiedingen worden voorts gedaan op basis van door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Levertijden in het aanbod van Rayon Media zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Rayon Media niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte/aanbieding heeft aanvaard en dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.
 2. Indien Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Rayon Media, zal Rayon Media de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 30 dagen geldig, daarna kan Rayon Media niet meer aan dit aanbod gehouden worden.
 3. Rayon Media is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Rayon Media zijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Bedrijven. In het bijzonder is het herroepingsrecht niet van toepassing op de abonnementen en de aanschaf van een domeinnaam.
 6. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Rayon Media een overeenkomst afsluiten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. De diensten met betrekking tot onderhoud en hosting worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De overeenkomst tot het verrichten van diensten met betrekking tot SEO bedraagt een minimum van 3 maanden. Na afloop van het abonnement wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met een periode van 6 maanden tenzij het abonnement tijdig en juist is opgezegd.
 4. Zowel Opdrachtgever als Rayon Media kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 5. Rayon Media behoudt zich te allen tijde het recht een overeenkomst te beëindigen indien Opdrachtgever niet of niet tijdig, met inachtneming van een termijn van 10 kalenderdagen nadat dit is opgevraagd, materiaal aanlevert welke essentieel is voor het uitvoeren van de opdracht. Onder materiaal wordt in ieder geval verstaan: alle gevraagde teksten, afbeeldingen en inloggegevens redelijkerwijs vereist voor het uitvoeren van de betreffende opdracht.
 6. Rayon Media kan de overeenkomst tussentijds beëindigen indien Opdrachtgever zelfstandig onderhoud heeft verricht of door derden onderhoud heeft laten verrichten aan de door Rayon Media gecreëerde websites (waarbij al dan niet) gebruik is gemaakt van software die niet overeenkomt met de door Rayon Media aanbevolen systemen, tenzij Rayon Media voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
 7. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Rayon Media ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 8. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij tenminste 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd, welk bedrag vermeerderd kan worden met door Rayon Media gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen opdracht. Een en ander behoudens uitdrukkelijk andere overeengekomen afspraken.

Artikel – 6 Abonnementen

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst met betrekking tot de diensten onderhoud en/of hosting wordt de overeenkomst aangegaan in de vorm van een abonnement. Een abonnement wordt in beginsel aangegaan voor één jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na afloop van het abonnement wordt het abonnement stilzwijgend verlengd tenzij het abonnement tijdig en juist is opgezegd.
 2. Opzegging geschiedt enkel schriftelijk met inbegrip van opzegging middels e-mail. Opzegging per e-mail kan aan contact@rayonmedia.nl onder vermelding van de naam en contactgegevens van gedaan worden alsmede de reden van opzegging.
 3. Opzegging van een abonnement is slechts mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het verstrijken van de schriftelijke genoteerde eind datum.
 4. Rayon Media kan het abonnement onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, te zijn verschuldigd aan Opdrachtgever, ontbinden ingeval:
  1. Opdrachtgever in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert of op enige andere wijze naar oordeel van Rayon Media de controle over haar vermogen kwijt is;
  2. Opdrachtgever naar het uitsluitende oordeel van Rayon Media ernstig tekortschiet in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst en in verzuim verkeert;
  3. Opdrachtgever de server gebruikt in strijd met de geldende wet en regelgeving of anderszins naar het oordeel van Rayon Media als ongewenst wordt aangemerkt.
 5. Nadat het abonnement is geëindigd, is Opdrachtgever verplicht eventuele stukken en gegevens te retourneren aan Rayon Media.

Artikel 7 – Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Werkzaamheden in verband met het onderhoud van de website worden tot een maand na factuurdatum kosteloos verricht. Na verloop van deze termijn wordt het overeengekomen uurtarief gerekend. Rayon Media is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Rayon Media Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden.

Artikel 8 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Indien Rayon Media op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten) gerekend worden. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief onkosten, reiskosten en verblijfkosten.
 3. Indien Rayon Media op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden op locatie dient uit te voeren, is Opdrachtgever verplicht de voor uitvoering benodigde faciliteiten kosteloos beschikbaar te stellen.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het resterende bedrag te betalen alvorens de dienst wordt opgeleverd.
 5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Rayon Media gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 6. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Rayon Media. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Rayon Media een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 7. Ingeval van abonnementen met betrekking tot de diensten onderhoud en hosting, wordt het maandelijks te betalen bedrag eens per half jaar in rekening gebracht.
 8. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Rayon Media gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 9. Rayon Media is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten en producten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering, of indien Rayon Media kan aantonen dat de kostprijs de verkoopprijs overstijgt.
 10. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen, is Rayon Media gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (aantoonbaar) aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8a – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Rayon Media zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. Artikel 241 Rv het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Rayon Media meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Uitvoering dienstverlening 

 1. Rayon Media zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Rayon Media niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Rayon Media, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Rayon Media is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. Indien Rayon Media op grond van de overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Rayon Media conform de overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.

Artikel 10 – (Op)Levering

 1. De opleveringstermijn bedraagt de termijn zoals in de overeenkomst aangegeven, tenzij expliciet anders door Rayon Media bij overeenkomst bepaald. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Rayon Media of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Rayon Media recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Redelijke verlening van de (op)leveringstermijn bedraagt in ieder geval 14 dagen vanaf de dag van oplevering zoals in de overeenkomst aangegeven.
 2. Opdrachtgever is verplicht om binnen 10 dagen de gevraagde informatie te verlenen welke redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze termijn wordt overschreden, heeft Rayon Media het recht extra kosten in rekening te brengen voor zover redelijkerwijze vereist ter uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Rayon Media gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Rayon Media spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
 5. Rayon Media heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde resultaten te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

Artikel 11 – Ontwikkelen en oplevering website

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de website.
 2. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen website schriftelijk vast. De website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.
 4. De door Rayon Media ontwikkelde website is opgeleverd indien Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord gegeven voor de website met een maximale termijn van 1 maand na factuurdatum. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de opgeleverde website. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze moeten schriftelijk gemeld worden aan Rayon Media. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Rayon Media, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of andere fouten die niet aan Rayon Media zijn toe te rekenen.
 5. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden.
 6. Opdrachtgever mag binnen de overeengekomen afspraken, voor het dagelijks gebruik van de website, wijzigingen aanbrengen in bijvoorbeeld de boomstructuren en achterliggende pagina’s.
 7. Indien expliciet overeengekomen kan Opdrachtgever een op maat gemaakte website slechts gebruiken in combinatie met de door Rayon Media overeengekomen hostingdiensten.
 8. Indien Opdrachtgever een variant of een afgeleide van het ontwerp van de website van Rayon Media, of elementen van de website wil (laten) maken, dient Rayon Media hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Opdrachtgever. Zonder toestemming zal iedere aanpassing gezien worden als een inbreuk op de Intellectuele eigendomsrechten van Rayon Media.
 9. Indien Opdrachtgever akkoord dient te geven op een verzoek van Rayon Media, is de uiterlijke termijn om hierop te reageren 10 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft gereageerd, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te hebben gegeven. Indien hierna toch nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden kunnen hiervoor meerkosten gerekend worden.
 10. Rayon Media is bevoegd om reeds opgeleverde website te gebruiken ten behoeve van promotie. Onder promotie wordt in ieder geval verstaan: het plaatsen van een footer welke verwijst naar rayonmedia.nl alsmede het recht om de opgeleverde website op te nemen in de eigen portfolio van Rayon Media.

Artikel 12 – Gebruik en onderhoud website

 1. Rayon Media stelt de in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde website (en de eventueel bijbehorende gebruikersdocumentatie) voor gebruik aan Opdrachtgever ter beschikking.
 2. Slechts indien schriftelijk overeengekomen, zal de broncode en/of technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, enkel in dat geval is Opdrachtgever gerechtigd wijzigingen in de website aan te brengen.
 3. Rayon Media is niet gehouden tot ter beschikking stellen van enig (hulp)programma of (data)bibliotheken.
 4. Indien overgekomen, zal Rayon Media onderhoud verrichten aan de website. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Rayon Media onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 5. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk te melden aan Rayon Media, waarna Rayon Media overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Rayon Media gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 6. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Rayon Media.
 7. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Rayon Media, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de website.
 8. Ten behoeve van het onderhoud is Rayon Media bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud.
 9. Rayon Media is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door  Rayon Media aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor Rayon Media niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

Artikel 13 – Domeinregistratie

 1. Rayon Media biedt domeinregistratie aan op verzoek van Opdrachtgever tegen de daarvoor geldende tarieven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een domeinregistratie geen registratie van merkrecht inhoudt.
 2. De domeinnaamregistratie, tevens inhoudende de aanvraag, toekenning, het gebruik en het houderschap van een domeinnaam, is altijd onderworpen aan de regels van de betreffende registrerende instantie. Rayon Media heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting en biedt geen garantie over de toewijzing van een domeinnaam. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een domeinnaam en kan Rayon Media niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde domeinnaam wegens een (type)fout van Rayon Media. Het is aan Opdrachtgever om dit te controleren en eventueel aan te passen.
 3. Opdrachtgever is Rayon Media een vergoeding verschuldigd voor de registratie, het gebruik en het houderschap van de domeinnaam. Opdrachtgever sluit daartoe een overeenkomst van één jaar (12 maanden), welke jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt met een jaar. Opdrachtgever is verplicht om de vergoeding per jaar in een keer vooruit te voldoen behoudens het geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Rayon Media voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en alle aanspraken die verband houden met het gebruik en houderschap van de domeinnaam. Hieronder tevens verstaan alle aanspraken van derden ten aanzien van de content van de website, waarbij Rayon Media als houder en/of beheerder van de domeinnaam aansprakelijk gesteld wordt. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanspraken van derden. Rayon Media zal haar regresrecht uitoefenen indien mogelijk.
 5. Indien Opdrachtgever bij eventuele beëindiging van een overeenkomst met betrekking tot onderhoud en/of hosting de domeinnaam en naam van de website wenst te behouden, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor overdracht van de domeinnaam en data. Indien overeengekomen verricht Rayon Media de overdracht. Overdracht geschiedt in dit geval tegen het in hoofdovereenkomst vastgestelde uurtarief.

Artikel 14 – Hostingdiensten

 1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien Rayon Media het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de website, kunnen er door Rayon Media beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.
 3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Rayon Media gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
 4. Rayon Media komt het recht toe de overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Rayon Media voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Rayon Media is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.
 6. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere internetgebruikers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft Rayon Media het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan hierdoor zijn e-mail alleen gebruiken wanneer een externe emailservice wordt aangeschaft die Rayon Media kan koppelen aan de domeinnaam c.q. website. Het om deze reden wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket heeft geen prijsverlaging tot gevolg.
 7. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 8. Rayon Media kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Rayon Media bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
 9. Opdrachtgever verstrekt hierbij Rayon Media een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Rayon Media verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Rayon Media geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Rayon Media.
 10. Ingeval van extreem veel dataverkeer is Rayon Media gerechtigd naar eigen inzicht de website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van Rayon Media.
 11. Indien de website(s) van Opdrachtgever en/of Rayon Media misbruikt wordt en/of indien er spam verspreid wordt door Opdrachtgever en/of derden, is Rayon Media te allen tijde gerechtigd de toegang tot de betreffende website en/of e-mailserver te weigeren, te blokkeren en indien dit noodzakelijk wordt geacht door Rayon Media uit de lucht te halen. In geen geval is Rayon Media enige schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever en/of derden.
 12. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 13. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval kan Rayon Media aansprakelijk hiervoor aansprakelijk. Dit komt voor eigen risico en rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 – SEO

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is met het resultaat van de werkzaamheden van Rayon Media omtrent het verlenen van SEO gerelateerde diensten, treden Partijen met elkaar in overleg om in redelijkheid tot een passende oplossing te komen. In geen enkel geval worden reeds betaalde gelden terugbetaald aan Opdrachtgever. Rayon Media garandeert uitdrukkelijk geen resultaten omtrent het verlenen van SEO gerelateerde diensten. Rayon Media past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd.
 2. Indien Rayon Media ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, wordt het budget voor de SEO eerst vastgesteld alvorens Rayon Media overgaat tot het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op het huidige tarief, dienen hiervoor meerkosten in rekening gebracht te worden.

Artikel 16 – Connectiviteit

 1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering van het verbruik zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.
 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
 3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Hieronder wordt tevens het e-mailverkeer begrepen. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het versturen van mailingen en/of nieuwsbrieven via standaard e-mailaccounts. Hiertoe zijn speciale e-mailaccounts benodigd welke apart dienen te worden aangevraagd.
 4. Rayon Media kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Rayon Media bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 17 – Garanties 

 1. Rayon Media voert de diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Rayon Media in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Rayon Media gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Rayon Media gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. Rayon Media staat er niet voor in dat de website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Rayon Media spant zich in om fouten binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op websites welke door Rayon Media zelf zijn ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Rayon Media is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de website in gebruik wordt genomen.
 5. Opdrachtgever dient het geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Rayon Media te melden op een wijze dat Rayon Media in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Rayon Media een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.
 6. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt niet het herstel van verminkte of verloren gegevens. Rayon Media is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Rayon Media naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Rayon Media verstrekte inlichtingen.
 7. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Rayon Media niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
 8. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.

Artikel 18 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

 1. Rayon Media gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever van de website en zal deze slechts conform de privacy statement Indien daartoe gevraagd zal Rayon Media de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan jeffrey@rayonmedia.nl
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Rayon Media verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Rayon Media tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Rayon Media op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Rayon Media levert alle zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Rayon Media heeft voldaan.
 2. Rayon Media heeft het recht om de ontvangen of door hem gerealiseerde gegevens, databestanden, websites en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Rayon Media.
 3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Rayon Media worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 20 – Opschorting  

 1. Rayon Media heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, websites en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. Rayon Media is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Rayon Media is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 3. Mits vooraf expliciet in de overeenkomst vastgelegd is Rayon Media in geval van een tekortkoming in de betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst bevoegd de website offline te halen en/of de domeinnaam in te trekken en aan derden te verkopen of de domeinnaam tijdelijk buiten gebruik te stellen. Rayon Media is in dat geval niet aansprakelijk voor alle schade, in welke vorm dan ook, die Opdrachtgever ten gevolge hiervan lijdt.

Artikel 21 – Overmacht

 1. Rayon Media is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Rayon Media wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Rayon Media, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Rayon Media buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien Rayon Media bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 22 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Rayon Media, is Rayon Media uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Rayon Media binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Rayon Media deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Rayon Media in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Rayon Media leidt tot aansprakelijkheid van Rayon Media, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
 3. Rayon Media is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Rayon Media geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
 4. Slechts een toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geval van door Rayon Media overeengekomen garanties met betrekking tot het resultaat, functionaliteit en kwaliteit van de opgeleverde website, wordt beperkte aansprakelijkheid aanvaardt.
 5. Rayon Media is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 6. Rayon Media is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en verleende diensten. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de website van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht. Slechts indien een storing langer duurt dan 72 uur, kan Rayon Media aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade, welke gemaximeerd is tot eenmaal het factuurbedrag of de orderwaarde zoals opgenomen in de overeenkomst.
 7. Rayon Media staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Rayon Media verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Aansprakelijkheid van Rayon Media voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten.Rayon Media is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de door Rayon Media gecreëerde websites die zonder uitdrukkelijke toestemming van Rayon Media heeft plaatsgevonden.
 9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Rayon Media sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Rayon Media geleverde diensten en de door haar ontworpen en ontwikkelde designs.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Rayon Media vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Rayon Media binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 11. De aansprakelijkheid van Rayon Media eindigt in elk geval na verloop van een halfjaar na beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 23 – Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Rayon Media berusten bij Rayon Media en worden niet aan Opdrachtgever overgedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de grafische ontwerpen van de website kunnen door middel van een onderhandse akte van overdracht aan Opdrachtgever overgedragen worden, waarbij Rayon Media gerechtigd is om hiervoor kosten in rekening te brengen.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om buiten de reikwijdte van de licentie, (de broncodes van) de website te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Rayon Media. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen dient Rayon Media expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrecht van Rayon Media rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 3. Alle door Opdrachtgever aangeleverde content blijft eigendom van Opdrachtgever, en wordt niet overgedragen aan Rayon Media.
 4. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Rayon Media, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt tot een maximum van € 10.000,- euro. Dit laat het recht van Rayon Media onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

Artikel 24 – Geheimhouding

 1. Rayon Media en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Rayon Media op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Rayon Media zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Rayon Media niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Rayon Media en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 25 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Rayon Media verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Rayon Media van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Rayon Media voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Rayon Media verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 26 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Rayon Media of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via contact@rayonmedia.nl ​ ​met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Rayon Media de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Rayon Media zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 27 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Rayon Media en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Rayon Media kan deze te allen tijde algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Rayon Media en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Laten we een praatje maken

Nieuwsgierig? Vragen? Geïnspireerd geraakt? Wil je meer weten? Of gewoon samen een kopje koffie drinken?
Laten we praten!
Neem contact op
Copyright © 2020 - RAYON MEDIA. 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram